send to Blue Sky


send to Blue Sky, originally uploaded by Sơn Marki.

Hôm nay nhớ nhớ nhung nhung, Buồn!
Cầm máy ra ven Hồ Tây chụp cảnh bầu trời sông nước vào giữa trưa trời thẳng đứng.
Gửi tới một người theo gió đưa mây...

Uploaded by Sơn Marki on 2 Jul 09, 9.07PM JST.